Her kan du læse mere om den generelle trafiksituation langs letbanebyggeriet.
Hovedstadens Letbane bygges i et meget trafikeret område:
 • Over 300.000 bilister kører på langs eller på tværs af Ring 3 hver eneste dag.
 • På den parallelle Motorring 3 er trafikken i perioden 2008-2018 steget op mod 89 pct. Motorring 3 er dermed den næstmest trafikerede motorvej i Danmark og har den største forsinkelse pr. km. motorvej.
 • Generelt er forsinkelserne i hovedstadsområdet steget med ca. 25 pct. fra 2010 til 2016.

(Kilde: Vejdirektoratet)

Byggeriet af Hovedstadens Letbane kan dermed ikke undgå at påvirke trafikken i området i de kommende år. 

Letbanen anlægges i et meget trafikeret område.

Trafikken før letbanebyggeriet

For at kunne følge med i hvordan letbanebyggeriet påvirker trafikken, er det nødvendigt at kende udgangspunktet. Hovedstadens Letbane har derfor inden de første trafikomlægninger kortlagt trafikafviklingen langs Ring 3 (tal fra 2017-2018). Kortlægningen er sket på baggrund af trafikovervågningssystemet City Sense suppleret med data fra trafiktællinger. Data er genereret af over 60 sensorer og 4 tælleradarer sat op langs Ring 3. Hver sensor registrerer tidspunktet, en bil (med Bluetooth-udstyr eller Wi-Fi) passerer sensoren. Sensorerne kan derfor måle rejsetider defineret som tiden mellem passage af to vilkårlige sensorer.
Den indledende undersøgelse viste en række mønstre i trafikken:
 • De største trafikstrømme går mod nord om morgenen og mod syd om eftermiddagen. Dette viser sig i rejsetiderne, som forlænges i myldretiderne.
 • Forsinkelserne er generelt størst på den nordlige del af strækningen – bl.a. gennem Herlev og
  mod nord på Buddingevej lige før Lyngby.
 • På strækningen Ejby - Herlev Hospital forlænges rejsetiden således fra 5-6 minutter uden for myldretiden til 11-12 minutter i myldretiden om morgenen og eftermiddagen. Fra kommunegrænsen mellem Gladsaxe og Lyngby til lige før viadukten ved Lyngby Station forlænges rejsetiden fra 2 minutter uden for myldretiden til 5-9 minutter i myldretiden.
 • Spidsbelastningsperioderne – hvor rejsetiden topper – er dog ofte relativt korte tidsrum, nemlig mellem ca. kl. 7.30-8.30 om morgenen og kl. 15.30-16.30 om eftermiddagen.
 • En gennemsnitlig bilist kører ca. 1,8 km. på Ring 3. Bilister påvirkes derfor typisk kun af forsinkelser på kortere strækninger. 

Trafikken under letbanebyggeriet

Anlægget af Hovedstadens Letbane vil fortsætte frem til 2024. I denne periode rykker letbanebyggeriet rundt på strækningen, og det vil som trafikant være meget forskelligt, hvor meget man påvirkes af byggeriet på forskellige steder og tidspunkter i anlægsfasen. Parterne bag projektet har taget en beslutning om, at det altid skal være muligt at komme frem på Ring 3, mens byggeriet står på. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke vil være hele afspærringer af vejen. Der er samtidig stillet krav til entreprenørerne om, at trafikalt afhængige kryds ikke må ombygges samtidig.

Trafikanter vil dog kunne opleve andre gener som fx:

 • Færre kørebaner
 • Svingrestriktioner
 • Omkørsler
 • Omlægning af busstoppesteder og cykelstier
 • Afspærringer for gående

Hovedstadens Letbane overvåger trafiksituationen nøje og vurderer løbende, hvad der kan gøres for at afhjælpe generne for trafikanter.

Derudover er der stort fokus på at sikre aktuel og pålidelig information til trafikanterne gennem kendte kanaler som P4 Trafikradio, trafikinfo.dk og Google Maps.

Læs mere om, hvor du kan finde aktuel trafikinformation.