Læs om selskabsledelse, FN's Global Compact, økonomi, rapporter, m.m.

God selskabsledelse

Hovedstadens Letbane arbejder systematisk med god selskabsledelse og følger en række anbefalinger for god selskabsledelse.

Anbefalinger for god selskabsledelse
Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet selskab, der agerer på forretningsmæssige vilkår. Det betyder, at vi arbejder systematisk med god selskabsledelse og som udgangspunkt følger Anbefalinger for god selskabsledelse i aktieselskaber. Anbefalingerne er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse, der er nedsat under Erhvervsministeriet. Komitéen fastlægger anbefalinger, der skal understøtte god selskabsledelse og være med til at sikre tillid til selskaber i Danmark.

Hovedstadens Letbane foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til anbefalingerne for god selskabsledelse.

Statens ejerskabspolitik
Hovedstadens Letbane anvender desuden aktivt Statens Ejerskabspolitik som en del af god selskabsledelse i Hovedstadens Letbane. Vi foretager årligt en vurdering af, hvorvidt selskabets interne politikker, strategier og selskabsdokumenter i øvrigt lever op til kravene i Ejerskabspolitikken.

Se hvorvidt selskabsdokumenterne lever op til kravene.

Hovedstadens Letbanes kompendium for god selskabsledelse
Hovedstadens Letbane har samlet de ledelsesdokumenter, der årligt vurderes i forhold til anbefalinger og krav.

Kompendium for god selskabsledelse (inkl. selskabets vedtægter)

FN's Global Compact

Hovedstadens Letbane har tilsluttet sig FN’s Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ inden for CSR. FN’s Global Compact-principper bygger på internationalt anerkendte konventioner inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af korruption. Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter selskabet sig til at gøre de ti principper til en del af forretningsaktiviteterne og årligt at rapportere til FN om status på indsatsen. Læs mere om FN's Global Compact her

Hovedstadens Letbane giver et overblik over selskabets CSR-initiativer i en årlig rapport:

CSR-rapport 2021
CSR-rapport 2020
CSR-rapport 2019
CSR-rapport 2018
CSR-rapport 2017

Retninglinjer for leverandører
For at sikre at Hovedstadens Letbane høje standarder for samfundsansvar bliver opretholdt i alle sammenhænge har selskabet udarbejdet et sæt retningslinjer, som implementeres som en del af samarbejdsgrundlaget i alle leverandørkontrakter, et såkaldt adfærdskodeks/Code of Conduct. Publikationen kan downloades her:

Adfærdskodeks (Dansk)
Code of Conduct (English)

Materiale fra interessentskabsmøder

Økonomi

Letbanens økonomi er tilrettelagt som en samlet økonomi, der inkluderer både udgifter til anlægsomkostninger (anlæg af banen), driftsrelaterede anlægsomkostninger (f.eks. køb af tog, kørestrømsmaster osv.), reinvesteringer, driftsomkostninger og passagerindtægter. Ejerne betaler årligt et fast beløb til Hovedstadens Letbane med henblik på, at selskabets samlede gæld skal være tilbagebetalt i 2059. Driftsøkonomien indgår som en del af det samlede langtidsbudget, som kan findes i vores årsrapporter nedenfor. 

De foreliggende passagerprognoser viser, at Hovedstadens Letbane vil få en driftsøkonomi, der hviler i sig selv. De første år i drift forventes letbanen at køre med et lille underskud, i de senere år med et lille overskud. Det er der taget højde for i langtidsbudgettet, som løber til år 2059.

Det samlede anlægsbudget for letbanen er 7,5 mia.kr. (2021-priser) og inkluderer en tilstrækkelig reserve på godt 1 mia. kr. Staten, regionen og kommunerne har afsat reserver svarende til 30 pct. af basisoverslaget.

Siden 1. januar 2019 har staten ikke været interessent i Hovedstadens Letbane I/S. Statens forpligtelse til projektet i forhold til kapitalindskud og anlægsreserver er ikke berørt af statens udtræden af selskabet. I forbindelse med statens udtrædelse af selskabet har Region Hovedstaden og de 11 kommuner overtaget samtlige aktiver og passiver i interessentskabet og har indtrådt i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

Årsrapporter

Kvartalsrapporter

Resume af Hovedstadens Letbanes kommunikationsstrategi

Strategi for kommunikation, dialog og samarbejde

Hovedstadens Letbanes kommunikationsstrategi for anlægsfasen har til formål at sikre en relevant, ensartet og imødekommende kommunikation igennem hele byggeriet og på tværs af selskabets 12 ejere, fire hovedentreprenører, deres underleverandører og Hovedstadens Letbane. Derudover skal kommunikationen overordnet set bidrage til at sikre det bedste kundegrundlag for letbanen i drift. De mange tusinde borgere, virksomheder, handelsdrivende og trafikanter, der bliver berørt af letbanebyggeriet, er også de kommende brugere af Hovedstadens Letbane. God kommunikation fra start til slut i anlægsfasen er således afgørende for at undgå unødige forstyrrelser og forsinkelser, sikre løbende opbakning til projektet og en succesfuld overgang til driftsfasen.

Strategien skal sikre en fornuftig balance i kommunikationen om gener og gevinster ved letbanen, idet begge fortællinger er nødvendige og værdifulde for det samlede billede af projektet. Hovedstadens Letbanes kommunikationsstrategi følges op af årlige handlingsplaner. Der evalueres løbende på arbejdet for at sikre, at kommunikationen har den ønskede effekt.