Hovedstadens Letbane sætter barren højt i arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility)

For Hovedstadens Letbane er CSR en naturlig del af selskabets kerneforretning, både i forhold til anlæg og siden drift af letbanen.

Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet selskab med et public-service-formål. Kerneproduktet er etablering og drift af elektrificeret kollektiv transport, og derfor falder mange af selskabets aktiviteter inden for områder, der traditionelt betegnes som CSR.

FN's Global Compact

For at styrke og sætte ramme for selskabets CSR-indsatser har Hovedstadens Letbane tilsluttet sig FN’s Global Compacts frivillige CSR-initiativ. Med tilslutningen forpligter vi os til at leve op til FN’s ti principper for samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption, og de er nu fundamentet for selskabets arbejde med CSR.
Læs mere om FN's Global Compact og vores specifikke CSR-tiltag

Løn- og arbejdsvilkår på letbanebyggeriet

Klausuler
Hovedstadens Letbane har som mål om, at letbanebyggeriet skal foregå på ordentlige vilkår med respekt for den danske model. Derfor arbejder vi med en helhedsorienteret indsats. Det indebærer dels, at alle vores større kontrakter indeholder social- og arbejdsklausuler. Dels indebærer det, at vi arbejder aktivt med oplysning og forebyggelse med entreprenørerne og arbejdsmarkedets parter.

Arbejdsklausulen stiller krav til entreprenørerne om, at de skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt sikre arbejdstidsregistrering for alle medarbejdere på letbanebyggeriet. Det omfatter også underentreprenører.

Den sociale klausul stiller krav til, at entreprenørerne skal tage lærlinge på letbanebyggeriet.

Hovedstadens Letbane har etableret en stærk indsats for at sikre, at selskabets arbejdsklausul bliver efterlevet. Det omfatter blandt andet, at vi løbende udfører kontrolundersøgelser af løn- og arbejdsvilkårene hos vores entreprenører og deres underentreprenører. Lever entreprenørerne ikke op til arbejdsklausulen, har Hovedstadens Letbane mulighed for at pålægge entreprenøren økonomiske sanktioner.

Lærlinge på letbanebyggeriet
Hovedstadens Letbane har som mål, at der skal være praktikpladser til så mange lærlinge som muligt på letbanebyggeriet. Der stilles ikke krav til flere praktikpladser end, at der tages hensyn til den enkelte lærlings uddannelse. Der vil derfor ikke være plads til flere lærlinge, end det enkelte arbejde giver plads til, så kvaliteten på uddannelsen ikke forringes.

Som led i indsatsen for at sikre lærlinge på letbanebyggeriet, har Hovedstadens Letbane også indgået en partnerskabsaftale med Bygherreforeningen (Byg med Unge-alliancen) om en fælles praktikpladsindsats. Indsatsens formål er at bidrage til, at der uddannes flere faglærte til gavn for både de unge og for hele branchen.

Hovedstadens Letbane stiller krav til, at entreprenørerne på letbaneprojektet beskæftiger lærlinge svarende til min. 58 årsværk. Et årsværk svarer til 1924 timer – medregnet timer til ferie, helligdage, skoleophold og sygdom. Entreprenørerne på letbanebyggeriet kan opnå en bonus, hvis der beskæftiges flere lærlinge end det, der står i kontrakten.

Lærlinge på Letbanen - Sebastian Jensen og Lisa Leding

Lærlinge på Letbanen - Malek Hassing Hansen

Lærlinge på Letbanen - Jerri Larsen

Lærlinge på Letbanen - Mukhtar Ibrahim

Fælles forståelse af rettigheder

For at sikre en fælles forståelse af reglerne på det danske arbejdsmarked samt en god og konstruktiv dialog mellem parterne holder Hovedstadens Letbane løbende dialogmøder med entreprenørerne og arbejdsmarkedets parter. Hovedstadens Letbane laver også informationsmaterialer målrettet både entreprenørerne og medarbejderne på letbanebyggeriet.
Læs mere om rettigheder på byggeriet
Kend dine rettigheder